Accu-Chek 新一代组合式蓝牙血糖仪

:Addthisİ
品牌: 
Accu-Chek
型号: 
不详

Accu-Chek 新一代组合式蓝牙血糖仪

 

系统特点和优点

    双向蓝牙无线技术 ,远程精确控制推注

    便携,方便实用

    强大的数据分析,可以将数据传输到电脑进行分析

    预设和定制的提醒,及时警告血糖异常

 


 

本网站采用开源码内容管理系统 Drupal。